Home

logo

ND
Algemene informatie
logo

BJD Security
Beveiligen met net dat beetje meer.

Door de ruime beveiligingservaring vindt u in BJD Security een betrouwbare en op kwaliteit gerichte partner.

BJD Security is een beveiligingsorganisatie die diensten verhuurd aan collega beveiligingsbedrijven, maar ook zelfstandig opdrachten kan invullen.

Bij BJD Security kunt u terecht voor beveiligingsdiensten in de breedste zin des woord.
U kunt BJD Security onder meer inhuren voor objectbeveiliging en receptiediensten, waarbij bezoekersregistratie, brand- en sluitrondes vakkundig ingezet en uitgevoerd worden.
Tevens levert BJD Security diensten voor evenementen- en beursbeveiliging, hotelbeveiliging, recreatiebeveiliging en is BJD Security ook in te huren voor winkel- en mobiele surveillance.
Door middel van heldere en betrouwbare afspraken weten u en uw opdrachtgevers direct waar u aan toe bent. Geen nacalculatie’s waar u niet van op de hoogte bent, maar duidelijke offertes en facturen.

BJD Security staat geregistreerd bij het ministerie van Justitie, onder ND 4560.

Mocht u vragen hebben of een offerte willen aanvragen en ontvangen, dan kunt u gebruikmaken van het contact formulier.

Voor ad hoc aanvragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-20144044.

ND
Diensten
logo

        

BJD Security is voor de volgende taken en diensten inzetbaar:

• Object beveiliging
Het beveiligen van terreinen en gebouwen is niet alleen meer toegespitst op de avonden, nachten en weekenden, maar is tegenwoordig 24/7 aan de orde. Ook tijdens openingsuren is professioneel toezicht op onder andere medewerkers, bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met diefstal, fraude of inbraak, ook van binnen uit de organisatie.
BJD Security is inzetbaar voor het beveiligen van mens, object en goed. En doet dit op een wijze die bij uw organisatie past, maar bovenal betrouwbaar en op kwaliteit gericht.

• Receptie diensten
Naast beveiligingstaken is BJD Security ook in staat om receptie- en servicetaken te verrichten. De taken worden uitgevoerd naar de wens van, en in nauw overleg met, de klant. De taken kunnen ondermeer bestaan uit toegangscontrole en registratie, terrein- en monitorbewaking, sleutel beheer en registratie, ontvangst en registratie van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon.

• Beurs- en Evenementen beveiliging
BJD Security is inzetbaar voor verschillende diensten tijdens beurzen en evenementen.
U kunt hierbij denken aan toegangscontrole, stand-by team en vaste post werkzaamheden.
Ook hier geldt Betrouwbaar en op kwaliteit gericht!

• Hotel beveiliging
Inzet dat wellicht net iets meer waakzaamheid en dienstverlening vraagt, BJD Security kan ook deze diensten leveren. Of het nu gaat om het ontvangen van uw (late) gasten of de brand- en sluitrondes tot het uitvoeren van kleine dienstverlenende werkzaamheden, op reguliere- of ad hoc basis: BJD Security staat voor u klaar.

• Recreatie beveiliging
‘Vakantie een moment van rust, bijkomen en genieten. Met de caravan, tent, een huisje of in een permanente vakantiewoning’.
BJD Security levert diensten op uw camping of vakantiepark, zodat uw gasten kunnen genieten van hun welverdiende rust. Door middel van surveillance rondes op locatie, bied BJD Security u tijdens de ‘rusturen’ het extra paar ogen en oren. Maar ook het opvangen van nachtreceptie taken en het lopen van brand- en sluitrondes behoren tot de mogelijkheden. Invulling van de dienst wordt in gezamenlijk overleg met u samengesteld.

• Rouw en trouw beveiliging
Tijdens plechtigheden en/of uitvaarten komt het helaas steeds vaker voor dat er wordt ingebroken in de woning of het bedrijf van de overledene en/of de familie. Zelfs als er in de rouwadvertentie geen adresgegevens zijn opgenomen, weten inbrekers deze vaak via o.a. de Social Media te achterhalen.
BJD Security beveiligt de woning en/of het bedrijfspand van de overledene, maar ook, indien gewenst, de onroerende goederen van de familie.
Ten tijde van de plechtigheid en/of uitvaart, of zoveel langer als u wenst.
BJD Security zal zichtbaar in de omgeving en rond het object aanwezig zijn en regelmatig zullen controles uitgevoerd worden.

Uitvaartverzorging Kiers en BJD Security zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van rouw beveiliging. Door deze samenwerking zijn beide partijen instaat een breed pakket van diensten rondom het overlijden aan te bieden, gericht op de persoonlijke wensen en tegen een betaalbare prijs. Maar bovenal met respect!

Naast rouw beveiliging bied BJD Security u ook de mogelijk tot trouw beveiliging.
BJD Security beveiligt de woning en/of het bedrijfspand van het bruidspaar, maar ook, indien gewenst, de onroerende goederen van de familie.
Ten tijde van de plechtigheid en/of het feest, of zoveel langer als u wenst.
BJD Security zal zichtbaar in de omgeving en rond het object aanwezig zijn en regelmatig zullen controles uitgevoerd worden.

• Ad hoc dienst invulling
Ziekte, calamiteiten of extra aanvragen, maar niet direct personeel voorhanden?
BJD Security kan uw partner zijn bij het invullen van deze ‘open gevallen’ diensten.

U kunt voor ad hoc aanvragen telefonisch contact leggen via telefoonnummer 06-20144044.

Naast bovengenoemde diensten is BJD Security ook in te huren voor de volgende beveiligingstaken:

• Winkel surveillance
• Mobile surveillance

ND
Contact informatie
logo

Tony Mekers
CEO & Founder

BJD Security
Heuring 24
7991 EH Dwingeloo

Tel. +31 (0) 85-0653111

ND 4560

KvK 62733427

ND
Links
Vacatures
logo

Op dit moment zijn er geen vacatures beschikbaar. Vanzelfsprekend bent u uitgenodigd een open sollicitatie te sturen. U kunt uw sollicitatie (motivatie) en CV mailen naar contact@bjdsecurity.nl

ND
Algemene Voorwaarden
Download Algemene Voorwaarden als PDFlogo

Algemene voorwaarden

1. Algemeen.

1.1 De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst en/of offerte.

2.1 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid verstrekt.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever, of

b. Het schriftelijk bevestigen door opdrachtnemer van de opdracht, of

c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte door de opdrachtgever, of

d. De feitelijke aanvang van de werkzaamheden en/of dienst door opdrachtnemer.

2.4 Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in een individuele overeenkomst vastgelegd.

2.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeenkomen periode geacht te zijn verlengd voor de duur van de voorgaande periode, tenzij door opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de periode afloopt.

3. Uitvoering van de opdracht.

3.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

3.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is vastgelegd en bepaald.

3.3 Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven.

3.4 Opdrachtnemer zal de, voor het object, het evenement of de opdracht, geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de te verrichten taken dat toelaten.

3.5 Indien het noodzakelijk is dat opdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

4. Wijziging in de opdracht.

4.1 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaakt, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij opdrachtgever.

4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk, uiterlijk 12 uur voor aanvang van de opdracht, aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Zonder daarmee in gebreke te komen kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaak en/of dienst.

5. Medewerking opdrachtgever.

5.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor de correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.

5.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

6. Overmacht.

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen.

Hieronder worden in ieder geval begrepen ziek en/of arbeidsongeschikt raken van opdrachtnemer, terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige

besmetting af te wenden, of -indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.

Voorts zijn hieronder begrepen stakingen elders voor zover opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

6.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4 Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Geheimhouding.

7.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Indien opdrachtnemer op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8. Intellectueel eigendom.

8.1 Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werk en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

8.2 Alle door de opdrachtnemer te behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

9. Tarieven.

9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen, dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is de opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

9.2 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.

9.3 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief:

a. Onkosten van opdrachtnemer

b. Declaraties van ingeschakelde derden

c. BTW

d. Andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden

opgelegd

e. Reiskosten vergoeding

10. Betalingsvoorwaarden.

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te

geven wijze in euro’s. Bezwaar tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting

niet op.

10.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd.

Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.3 Ingeval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke

schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige)

surseance van betaling van opdrachtgever zijn vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer

verschuldigde.

10.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

opdrachtgever, De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

10.7 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer

de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen

van de opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle

overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze

overeenkomst of de wet.

10.8 De opdrachtnemer is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar

factuur bij de cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na

factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden (tenzij

anders is afgesproken), is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke

rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijke 14 dagen na

factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen

gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom

bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

10.9 De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met het

bedrijf overeengekomen prijs.

11. Klachten.

11.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.

11.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

11.3Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen

aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of

opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de

werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever recht op restitutie

naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12. Opzegging.

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.

12.2 Indien tot een voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer

vanwege de ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij

het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd,

tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de

opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte

werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt

of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder

inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

12.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van

opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan

derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

13. Arbeidsomstandigheden en middelen.

13.1Indien door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of

een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in

redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen,

voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon,

brandblusapparatuur en EHBO-uitrusting.

13.2 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee opdrachtnemer

haar diensten verleent, op een zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen

treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat

opdrachtnemer bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer

regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het

object die als gevaarlijk kunnen worden beschouwd.

13.3 Opdrachtnemer zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met

opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen

niet verzetten.

14. Strafbare feiten.

14.1 Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij deze aan opdrachtgever.

Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer

behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan

leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte

mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder

verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden

gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van aangifte. Opdrachtgever

vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.

14.2 Mocht de werknemer van de opdrachtnemer ten tijden van zijn dienstverband enige vorm van

misdrijf plegen, dan kan de opdrachtnemer nimmer hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De

aansprakelijkheid ligt bij de persoon in kwestie zelf.

14.3 Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een

(mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij

opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk

toestemming voor heeft gegeven.

15. Overname personeel.

15.1 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of

medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor de opdrachtnemer werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulk onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 1.500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

16. Sleutels.

16.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter

beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de

overeenkomst door opdrachtgever bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging

plaatsvinden. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de sleutels aan opdrachtgever

doen toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening te

brengen.

16.2 Indien sleutels tijdens de looptijd van de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht

opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging sloten en/of sleutelsystemen en

nieuwe sleutel ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele

wijze voor aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor

schade binnen de 48-uurs termijn wordt verwezen naar artikel 16, Aansprakelijkheid.

17. Alarmopvolging en Mobiele surveillance.

17.1Indien opdrachtgever niet is aangesloten bij de meldkamer van opdrachtnemer, maar bij een

externe meldkamer, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het

functioneren van die meldkamer en de onjuistheid van de door die meldkamer verstrekte

gegevens. De externe meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de

waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat de contact wordt

opgenomen met de door opdrachtgever opgegeven personen.

17.2 Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als alarmopvolging worden aangemerkt aan

opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van opdrachtgever

naar het object moet komen, terwijl geen sprake is van een alarmmelding, zal aan opdrachtgever

eveneens een alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.

17.3 De controles of bezoeken van een mobiele surveillance aan het object kunnen deel uitmaken van

een ronde die tevens inspecties van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging

tot een redelijk niveau te bespreken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander object met

spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle

van het object van opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor

schade van opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is opdrachtnemer niet

aansprakelijk.

17.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het object

die het gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en

weersomstandigheden.

18. Aansprakelijkheid.

18.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat

opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

18.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid

van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het

bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomende gevallen.

18.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.5 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de

opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de

opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt te voorkoming of

beperking van schade,

voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade als bedoeld in de algemene voorwaarden.

18.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19. Vrijwaring derden.

19.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

opdrachtnemer toerekenbaar is.

19.2 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien

opdrachtgever wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke

blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling,

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en

derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

19.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

20. Contract overneming.

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke

toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al

schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractoverneming blijft

opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de

overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaakt.

20.2 Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijk toestemming mocht hebben gegeven

voor een contractoverneming, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

21. Toepasselijk recht.

21.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen

partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

22. Wijzigingen, uitleg van de voorwaarden.

22.1 Indien er een wijziging in deze algemene voorwaarden plaats heeft gevonden, stelt opdrachtnemer

opdrachtgever hiervan, binnen twee weken na wijziging, in kennis.

22.2 Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.

ND
Overig
logo

  

  

ND